PODMIENKY ZÁRUKY

 • Zariadenie bolo zakúpené cez spoločnosť KLIMA group s. r. o.
 • Inštalácia klimatizačného alebo iného zariadenia bola vykonaná autorizovanými technikmi spoločnosti KLIMA group s. r. o. pomocou vhodných nástrojov, technickej dokumentácie, bez ďalších úprav.
 • Záruka je podmienená vykonávaním pravidelného servisu prostredníctvom technikov spoločnosti KLIMA group s. r. o.

ŠTANDARDNÁ ZÁRUKA

 • Je zákazníkovi uplatnená po dobu dvoch (2) rokov od dátumu zakúpenia zariadenia

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

 • Predĺženie záručnej doby je možné prostredníctvom vykonávania pravidelného servisu technikmi spoločnosti KLIMA group s. r. o.
 • Záznam o servisnej prehliadke bude evidovaný v servisnej knižke, ktorú klient obdrží pri zakúpení zariadenia.
 • V prípade straty servisnej knižky bude zákazníkovi vystavená nová servisná knižka za poplatok 10,00 EUR bez DPH / 12,00 EUR s DPH
 • Predĺžená záruka sa vzťahuje na samotné zariadenie a náhradné diely jednotky. Náklady spojené s výmenou náhradného dielu hradí zákazník.
 • Výmena dielu nepredlžuje záručnú dobu systému

ZÁRUKA SA NEVZŤAHUJE NA:

 • Náklady každoročných servisných prác zahrňujúce čistenie klimatizačnej jednotky alebo iného zariadenia, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie bezpečného a plynulého chodu zariadenia
 • Prípadné náklady na prepravu jednotky alebo náhradného dielu z dôvodu opravy alebo výmeny
 • Škody spôsobené prepravcom
 • V prípade zle dostupného zariadenia sa záruka nevzťahuje na náklady spojené pre zabezpečenie vhodného a bezpečného prístupu k tomuto zariadeniu (lešenie, plošina, atď.)
 • Poruchy spôsobené nevhodným a nesprávnym používaním zariadenia
 • Pripojenie k nesprávnemu napätiu alebo inému než určenému zdroju napájania
 • Výkyvov v elektrickom napätí
 • Poškodenie spôsobeným prostredím ( napr. v priestoroch s korozívnym alebo agresívnym prostredím. Prostredím s nadmerným obsahom prachu či mastnoty v ovzduší, atď.)
 • Stratu diaľkového ovládania
 • Mechanické poškodenie


Zodpovednosť spoločnosti KLIMA group s. r. o. sa obmedzuje výlučne na prevádzku zariadenia v záruke a netýka sa používania alebo využívania zariadenia, preto spoločnosť nenesie žiadnu zodpovednosť za straty alebo škody (priame, nepriame alebo následné), ktoré vznikli počas používania zariadenia na podnikateľské alebo iné podobné účely (ušlý zisk, atď.).